PËR NE

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës (BTK), është organizëm ombrellë që i përfaqëson dervishët dhe Tarikatet e tyre.

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës (BTK) është bashkësia fetare e dytë me madhësi në vend, dhe i përfshinë në veti tarikate (komunitetet e dervishëve) në Kosovë dhe diasporë. Në Kosovë ekzistojnë sot 8 Tarikate: Kaderi, Rifai, Saadi, Shazeli, Nakshibendi, Sinani, Bektashi, dhe Halveti. Shumics e Teqeve të Kosovës janë përfshirë me organizimin e sotëm të BTK.

BTK është e ndërtuar mbi traditen e gjatë të kultivimit të besimit të kulluar, ndërtimit të ndërgjegjsimit fetar, sherbimit ndaj Krijuesit dhe shërbimit për komb dhe për atdhe

HISTORIA E BTK-SË

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës, BTK, është organizëm ombrellë që i përfaqëson dervishët dhe Tarikatet e tyre. Në Kosovë ekzistojnë sot 8 Tarikate: Kaderi, Rifai, Saadi, Shazeli, Nakshibendi, Sinani, Bektashi, dhe Halveti, dhe disa degë të tyre si Melami për shembull, shumica e Teqeve të Kosovës janë përfshirë me organizimin e sotëm të BTK.

Prizreni është Selia tradicionale e Dervishëve të Ballkanit.

Trashëgimia historike, kulturore dhe  shoqërore e Tarikateve të Kosovës daton që nga gjysmë mileniumi më parë.

Dervishët dhe Tarikatet u përjashtuan nga Bashkësia Fetare Islame e Jugosllavisë pas luftës Dytë Botërore (1951). Qe nga ajo kohë dervishët janë të organizuar dhe të pavarur.

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës u themelua juridikisht në 1974, pas dekadave të ballafaqimit me shtetin komunist dhe me kryesinë BFIJ (Bashkësia Fetare Islame e Jgosllavisë) në duar të shërbimeve shtetërore.

Në periudhën pas luftës (1999) punuam në rindërtimin e infrastrukturës së shkatërruar, konsolidimin e jetës fetare dhe e shërbyem komunitetin tonë. Rindërtimin e bëmë me forca të tona dhe i mbajmë aq objekte fetare sa komuniteti mund dhe donë ti mbanë. Milieu fetar në Kosovë ndryshoj në këtë periudhë sepse Kosovën e përfshiu radikalizimi dhe u gjenerua një potencial për ekstremizëm çka e bëni BTK më të cenueshme. Fjalorit përbuzës dhe poshtrues së eksponenëtëve të ekstremizmit ju përgjigjem me injorim publik dhe me fjalën e  urtë brenda komunitetit. Presim që Projektligji për Liri Fetare, që qëndron për katër legjistratura në sirtaret e Kuvendit, të votohet ashtu që si subjekt juridik mund ta kërkojmë mbrojtjen nga shteti.

Dervishët në Kosovë e kultivojnë dhe interpretojnë Islamin paqësor dhe autentik. BTK është jo sektariane dhe në radhe të veta i pranon muslimanët të të gjitha frymave, shkollave dhe interpretimeve fetare të cilit e respektojinë metoden e Islamit, e që është Paqe.

Dervishët dhe Tarikatet e tyre i respektojnë bazat e fesë dhe të besimit dhe mbi këto ndërtojnë ontologjinë, kosmologinë, epistemologjinë dhe eskatologjinë të veçantë dhe të elaboruar mirë. Dervishet kanë ditë gjithmonë ta diferencojnë fenë nga kultura dhe ndërgjegjjen nga ligji fetar. Roli i posaçëm në ndërtimin e ndërgjegjjes fetare dhe zhvillimin shpirtërorë i një dervishi bazohet në përvojën shpirtërore. Rituale të shumta suplementare të Tarikateve e gjenerojnë këtë përvojë dhe e përshpejtojnë ngritjen nëpër shkallet e zhvillimit të udhëtarit shpirtërore (salikut). Këtë aktivitet suplementar islami reduksionist, i Bashkësive Islame, të kohërave të ndryshme, shpesh i kritikonte pa vend, duke e dëmtu me sufifobinë e vet kryesishtë  vetën.

100% E KOSOVËS

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës është e vetmi komunitet fetar në Kosovë me Selinë tradicionale në Kosovë.

Tarikatet e Kosovës janë komunitetet e besimtarëve të cilet nuk kanë stafin e paguar.

E gjithë veprimtaria është puna e volunterëve, dhe mbahet nga komuniteti.i vet.

Të gjitha prona ku gjinden objekte fetare janë në pronësi private,

Të gjitha shërbesa fetaretë Tarikateve janë pa pagesë.

Rindërtimin e pas luftës u bë nga anëtarësia e BTK,

Me forca të komunitetit i mbajmë aq objekte fetare sa komuniteti mundet dhe dëshiron

Deri.me tash BTK nuk kërkoj mbështetje ose donacione nga askush dhe jena të pavarur nga agjenturat e huaja, koncesionet dhe kushtëzimet që këto i imponoinë në kundërvlerë të donacioneve, që nuk është rasti me grupe fetare zjera në Kosovë.

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës juridikisht u themelua në 1974, pas dekadave të ballafaqimit me shtetin komunist dhe me kryesinë BFIJ (Bashkësia Fetare Islame e Jgosllavisë) në duar të shërbimeve shtetërore.

BTK ka trashëgimi të pasur dhe të mirënjohur kulturore, shumë nga teqet (qendra për edukim dhe udhëzim shpirtëror) janë Monumente të Kulturës në Kosovë.

BTK  ka traditën në mirëmbajtjen, mbrojtjen, kujdesin dhe ruajtjen e elementet të kulturës si: ritualet, elementet etnografike, veshmbathjet, muzikën vokale dhe instrumentale, shkrime filozofike dhe mistike, kultivohet vallëzimi, poezia, kaligrafija, tregime alegorike, metodat unike të ndërtimit të ndërgjegjjes dhe urtësinë e grumbulluar të jetës në paqe

QËLLIMET E BTK-SË

Qëllimet e BTK:

Ruajtja e trashëgimisë kulturore të Tarikateve,

Kultivimi i elementeve të identitetit të komunitetit të dervishëve,

Puna në pajtimin dhe zvogëlimin e konfliktit nëpërmjet procesit të prezevimit të trashëgimisë kulturore.

Afirmimi dhe mirëmbajtja e prezencës së komunitetit të dervishëve në shoqëri si një alternativë të emigrimit.

Kthimi i njerëzve të komunitetit tonë nga diaspora me më pak pritesë.

Prezantimi i trashëgimisë kulturore.

Ruajtja e diversitetit tradicional, harmonisë dhe mirëbesimit të bashkëjetesës.

Rritja e ofertës kulturore dhe turistike dhe me të promovimi i Kosovës në përgjithësi, duke qenë e kundërta e një imazhi të shëmtuar në media mbi realitetin Kosovar sot.

Prezantimi i vlerave shpirtërore të komunitetit të dervishëve si pjesë e bukurisë dhe diversitetit të Kosovës të cilën e ndajmë në harmoni me realitete tjera shpirtërorë, që do të jetë e kundërta e monokulturës së regjimentizuar të islamit politik i cili, edhe pse jo dominant, është i zëshëm dhe i dukshëm në disa dekada të fundit.

Fuqia reale e kundërvënies të narativit ekstremist është në duar të sufive të Kosovës ku BTK shikon të angazhohet më dukshëm pasi i vendosim në vend disa çështje themelore.

Qështja aktuale është votimi i Draft Ligjit për Liritë Fetare në Kuvend, i cili pastaj do të bëhet themel i trajtimit barabartë të komunitetit tonë në të gjitha domene si: çështje pronësore, financiare, protokollare dhe barazinë në përfaqësim dhe këshillime kur diskutohet për çështje fetare nga ana e Qeverisë dhe të Institucioneve. Në këto qëllime e kina përkrahjen e Opinionit të Komisionit të Venedikut dhe pengesat dhe obstruksionet nga BIK-u dhe llobit tinzarë i saj..