PËR NE

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës (BTK), është organizëm ombrellë që i përfaqëson dervishët dhe Tarikatet e tyre.

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës (BTK) është bashkësia fetare e dytë me madhësi në vend, dhe i përfshinë në veti tarikate (komunitetet e dervishëve) në Kosovë dhe diasporë. Në Kosovë ekzistojnë sot 8 Tarikate: Kaderi, Rifai, Saadi, Shazeli, Nakshibendi/Melami, Sinani, Bektashi, dhe Halveti. Shumica e Teqeve të Kosovës janë përfshirë me organizimin e sotëm të BTK.

BTK është e ndërtuar mbi traditën e gjatë të kultivimit të besimit të kulluar, ndërtimit të ndërgjegjësimit fetar, shërbimit ndaj Krijuesit dhe shërbimit për komb dhe për atdhe

TARIKATET E NGRITJES (TARIKATE ALIJE)

RRUGËT KAH ZOTI JANË TË SHUMTA,

ELHAMDULILAH,!

SECILA DOKTRINË FETARE E NDRIÇON NJË RRUGË KAH ZOTI. NË MES SHUMË DOKTRINAVE BOTËRORE EKZISTOJNË EDHE VARIACIONE TË SHUMTA TË NJEJTES DOKTRINË. DISA JANË ME TË POPULLARIZUME SE TJERA, E DISA JANË MË TË SUKSESHËME SE TË TJERA.

ORGANIZIME FETARE JANË POASHTU TË NDRYSHME QE NGA, GRUPE TË TUBUARA RETH NJË MËSIMI, GRUPACIONE RETH NJË PERSONI, GRUPACIONE KLERIKËSH TË SISTEMATIZUARA RETH KISHAVE, AUTORITETEVE SHTETËRORË, DINASTIVE, IDEOLOGJIVE KOMBËTARE, ME APO PA TENDENCA POLITIKE, ME KOMUNITETE AKTIVE NË JETËN SHPIRTËRORE OSE KRYESISHTË SI KLERIKALE, PA TRADITË GJENERATASH DHE ME TRADITË DOMETHËNSE SHUM SHEKULLORE DHE NDRYSHIME TË TJERA.

KËTË DIVERSITET DUHET PRANUAR,SI BEGATI TË NJERËZIMIT, DERISA ORGANIZMA FETARË KOEKZISTOJNË NË TOLERANCË, ME MIRËBESIM NE MES VETI.

BASHKËSIA E TARIKATEVE PARAQET UNIONIN E INSTITUCIONEVE QË E KULTIVOJNË RRUGËT E LARTËSUARA TË DERVISHËVE, PRA UNIONIN E TARIKATEVE TË LARTËSUARA (BASHKËSIA E RADHËVE TË DERVISHËVE ISLAM ALIJE). FJALA “ALIJE” E KA KUPTIMIN “TË LARTËSUARA”, SEPSE KA EDHE TARIKATE JASHTA KËSAJ OMBRELLE.

TË GJITHA TARIKATE TË LARTËSUARA (ALIJE) RRUGEN KAH ZOTI E REALIZOJNË ME NGRITJEN DHE LARTËSIMIN E NDÊRGJEGJJES E PJESËMARRĒSIVE NË TARIKAT, PRA TARIKATET E LARTËSUARA JANË ATO TARIKATE TË CILAT REALIZIMIN SHPIRTËRORË TË BESIMTARËVE E BËJNË ME METODEN E NGRITJES SË NDËRGJEGJES (NGRITJES SË NEFSIT, APO UNIT).

NEFSI (UNI, EGO) NGRITET NGA NIVELI I VETËDIJES PRIMITIVE TË NJË EGOJE SUNDUES, E NEPËR SHKALLET E NGRITJES, DUKE U MBAJTUR PËR LITARIN E BESNIKËRISË DHE DUKE KALUAR  NEPËR SHKALLËT, QË NGA PENDIMI, INSPIRIMI, DERISA TË GJEN PAQE, I KËNAQUR ME ZOTIN, ZOTI I KËNAQUR ME ATË, DHE PËRFUNDIMISHT ME SHKRIRJE (FENA) E DERI TE LUMTURIMI I MJERIUT NË PAFUNDËSI TË NDËRGJEGJES ABSOLUTE (BEKA)

CILËSI E TARIKATEVE ALIJE ËSHTË SE E KONSIDEROJNË NJËRI TJETRIN BARABARTË, BASHKËPUNOJNË, BASHKRENDOHEN DHE RESPEKTOHEN.

HISTORIA E BTK-SË

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës, BTK, është organizëm ombrellë që i përfaqëson dervishët dhe Tarikatet e tyre. Në Kosovë ekzistojnë sot 8 Tarikate: Kaderi, Rifai, Saadi, Shazeli, Nakshibendi, Sinani, Bektashi, dhe Halveti, dhe disa degë të tyre si Melami për shembull, shumica e Teqeve të Kosovës janë përfshirë me organizimin e sotëm të BTK.

Prizreni është Selia tradicionale e Dervishëve të Ballkanit.

Trashëgimia historike, kulturore dhe  shoqërore e Tarikateve të Kosovës daton që nga gjysmë mileniumi më parë.

Dervishët dhe Tarikatet u përjashtuan nga Bashkësia Fetare Islame e Jugosllavisë pas luftës Dytë Botërore (1951). Qe nga ajo kohë dervishët janë të organizuar dhe të pavarur.

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës u themelua juridikisht në 1974, pas dekadave të ballafaqimit me shtetin komunist dhe me kryesinë BFIJ (Bashkësia Fetare Islame e Jgosllavisë) në duar të shërbimeve shtetërore.

Në periudhën pas luftës (1999) punuam në rindërtimin e infrastrukturës së shkatërruar, konsolidimin e jetës fetare dhe e shërbyem komunitetin tonë. Rindërtimin e bëmë me forca të tona dhe i mbajmë aq objekte fetare sa komuniteti mund dhe donë ti mbanë. Milieu fetar në Kosovë ndryshoj në këtë periudhë sepse Kosovën e përfshiu radikalizimi dhe u gjenerua një potencial për ekstremizëm çka e bëni BTK më të cenueshme. Fjalorit përbuzës dhe poshtrues së eksponenëtëve të ekstremizmit ju përgjigjem me injorim publik dhe me fjalën e  urtë brenda komunitetit. Presim që Projektligji për Liri Fetare, që qëndron për katër legjistratura në sirtaret e Kuvendit, të votohet ashtu që si subjekt juridik mund ta kërkojmë mbrojtjen nga shteti.

Dervishët në Kosovë e kultivojnë dhe interpretojnë Islamin paqësor dhe autentik. BTK është jo sektariane dhe në radhe të veta i pranon muslimanët të të gjitha frymëve fetare, e të gjitha shkollave dhe interpretimeve fetare të cilat e respektojnë Kredon e Islamit (Shehadetin) dhe për metodë të jetës e kanë Paqen (Islamin).

Dervishët dhe Tarikatet e tyre i respektojnë bazat e fesë dhe të besimit dhe mbi këto ndërtojnë ontologjinë, kosmologinë, epistemologjinë dhe eskatologjinë të veçantë dhe të elaboruar mirë. Dervishet kanë ditë gjithmonë ta diferencojnë fenë nga kultura dhe ndërgjegjen nga ligji fetar. Roli i posaçëm në ndërtimin e ndërgjegjes fetare dhe zhvillimin shpirtërorë i një dervishi bazohet në përvojën shpirtërore. Rituale të shumta suplementare të Tarikateve e gjenerojnë këtë përvojë dhe e përshpejtojnë ngritjen nëpër shkallet e zhvillimit të udhëtarit shpirtërore (salikut). Këtë aktivitet suplementar islami reduksionist, i Bashkësive Islame, të kohërave të ndryshme, shpesh i kritikonte pa vend, duke e dëmtua me sufifobinë e vet kryesisht vetveten.

100% E KOSOVËS

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës (BTK) është e vetmi komunitet fetar në Kosovën me Selinë tradicionale në Kosovë dhe me realizimin e drejtave të sigurimit pensional dhe të sigurimit shëndetësorë për stafin e vet tradicionalisht në Kosovë.

Tarikatet e Kosovës janë komunitetet e besimtarëve të cilat nuk kanë stafin me pagesë, por punët kryhen si shërbim dhe kontribut vullnetar (sadaka).

Të gjitha prona ku gjinden objekte fetare të BTK janë ndërtuara në prona private dhe mirëmbahen nga komuniteti.

Të gjitha shërbesa fetare janë pa pagesë.

BTK vetëfinancohet nga komuniteti i vet dhe si e tillë është e pavarur nga agjenturat e huaja dhe koncesionet dhe kushtëzimet që këto i imponojnë, e që nuk është rasti me grupe tjera fetare në Kosovë. Deri me tash nuk kërkuam mbështetje financiare ose donacione nga askush, kjo edhe mund të ndryshon për donator që nuk kërkojnë koncesione teologjike dhe politike.

Bashkësia e Tarikateve të Kosovës  (BTK) u themelua juridikisht në 1974, pas dekadave të ballafaqimit me shtetin komunist dhe me kryesinë BFIJ (Bashkësia Fetare Islame e Jugosllavisë) në duar të shërbimeve shtetërore. Drejtat e veta shoqërore, sigurimi pensional dhe shëndetësorë, BTK i realizonte tradicionalisht në Kosovë nëpërmjet institucioneve të Kosovës të asaj kohe.

Në periudhën pas luftës (1999) BTK punoj në rindërtimin e infrastrukturës së shkatërruar, konsolidimin e jetë fetare dhe shërbim ndaj komunitet të dervishëve. Rindërtimin e pas luftës dhe mirëmbajtjen u bë me forca të komunitetit të tarikateve dhe i mbajmë aq objekte fetare sa komuniteti mund dhe ka nevojë ti mbanë.

BTK ka trashëgimi të pasur dhe të mirënjohur kulturore, shumë nga teqet (qendra për edukim dhe udhëzim shpirtëror) janë Monumente të Kulturës në Kosovë.

BTK  ka traditën në mirëmbajtjen, mbrojtjen, kujdesin dhe ruajtjen e elementet të kulturës si: ritualet, elementet etnografike, veshmbathjet, muzikën vokale dhe instrumentale, shkrime filozofike dhe mistike, kultivohet vallëzimi, poezia, kaligrafija, tregime dhe fjalime metaforike dhe alegorike dhe urtësinë e grumbulluar të jetës në paqe

SYNIMET E BTK-SË

Synimet e BTK:

Ruajtja e trashëgimisë kulturore të Tarikateve,

Kultivimi i elementeve të identitetit të komunitetit të dervishëve,

Puna në pajtimin dhe zvogëlimin e konfliktit nëpërmjet procesit të prezervimit të trashëgimisë kulturore.

Afirmimi dhe mirëmbajtja e prezencës së komunitetit të dervishëve në shoqëri si një alternativë të emigrimit.

Kthimi i njerëzve të komunitetit tonë nga diaspora me më pak pritesë.

Prezantimi i trashëgimisë kulturore.

Ruajtja e diversitetit tradicional, harmonisë dhe mirëbesimit të bashkëjetesës.

Rritja e ofertës kulturore dhe turistike dhe me të promovimi i Kosovës në përgjithësi, duke qenë e kundërta e një imazhi të shëmtuar në media mbi realitetin Kosovar sot.

Prezantimi i vlerave shpirtërore të komunitetit të dervishëve si pjesë e bukurisë dhe diversitetit të Kosovës të cilën e ndajmë në harmoni me realitete tjera shpirtërorë, që do të jetë e kundërta e monokulturës së regjimentizuar të islamit politik i cili, edhe pse jo dominant, është i zëshëm dhe i dukshëm në disa dekada të fundit.

Fuqia reale e kundërvënies të narrativit ekstremist është në duar të sufive të Kosovës ku BTK shikon të angazhohet më dukshëm pasi i vendosim në vend disa çështje themelore.

Çështja aktuale është votimi i Draft Ligjit për Liritë Fetare në Kuvend, i cili pastaj do të bëhet themel i trajtimit barabartë të komunitetit tonë në të gjitha domene si: çështje pronësore, financiare, protokollare dhe barazinë në përfaqësim dhe këshillime kur diskutohet për çështje fetare nga ana e Qeverisë dhe të Institucioneve. Në këto qëllime e kina përkrahjen e Opinionit të Komisionit të Venedikut dhe pengesat dhe obstruksionet nga BIRK-a dhe llobit tinzarë të saj..

DEMOGRAFIA E ISLAMIT NË KOSOVË