Festat dhe ditët e veçanta të shquara të cilat praktikohen dhe respektohen në

Bashkësinë e Tarikateve të Kosovës

Anëtarët dhe komuniteti përkrahës i Bashkësisë së Tarikateve të Kosovës me rituale, devocion, respekt, përkujtim dhe përpjekje shpirtërore i shënojnë në kalendarin e vet këto ditët e shquara:

Maatemi, Agjërimi i 10 ditëve të Muharremit

Ditët e Maatemit  janë ditët e përkujtimit dhe të emulimit e vuajtjeve të dërguarve të Zotit dhe të   dhe besimtareve në rrugëtimin e shpëtimit. Me Vitin e Ri (nata e 1 Muharrem), anëtaret e tarikateve hyjnë në agjërim, mbi vështirësi të kësaj botës reflektim, dhe kërkojmë urtësi në përpjekje dhe qëndresë në ballafaqim me vështirësi të realitetit, sepse realiteti është që çdo ditë është Muharrem dhe Maatem  e çdo vend është Golgotë e Qerbela deri sa e Mira dhe Mëshira e Ehli Bejtit  nuk  Mbretëron mbi këtë Tokë me bela. Sepse për pendim na mësoj Hz.Ademi, nga tufani shpëtim na tregoj Nuha, nëpër zjarr kalimin dëgjuam nga Hz.Ibrahimi, e nga Vironi  largim shpjegoj Hz.Musa. Në këto ditë si ta gjejmë strehim te Zoti shembull japi Hz.Isa, e si të ndiçet Rruga e Paqes deri në Amshim na tregoj Muhamed Mustafaja. Shembulli i Shehidit të Qerbelas, Hz.Hysejni na inspiron si mos me bë përkulje ndaj xhahilit, si vetën mos me zënë në kufër dhe si nga bastardimi me e ruajt Dinin.. Gjatë dhjet ditëve të Muharremit anëtarët e tarikateve ushtrojnë largimin nga kjo botë iluzive duke e përkujtuar Realitetin e Vetëm, Allahun, dhe cilësi të Tija të bekuara.

 Ditët e Ashures

Ashurja është festë fetare në shenj të shpëtimit që vjen pas vuajtjeve dhe sprovave për besimtarë. Ashurja fillon të festohet pas kalimit të Maatemit qe nga akshami i ditës së dhjet të Muajit Muharrem, kurë edhe kryhet agjërimi i Maatemit. Ditët e Ashures vazhdojnë gjatë terr muajit Muharem.

Festa e Ashures ka shtua në vlerë me kalimin e epokave: Allahu xh.sh. në këtë ditë krijoi Universin,

Arshin, engjëjt dhe njeriun, në këtë ditë u pranua teuba  e Hz. Ademit, shpëtoj nga tufani Hz. Nuha, u ngrit në qiell Hz. Idrizi, shpëtoj nga zjarri Hz. Ibrahimi, në këtë ditë shpëtoj nga barku i peshkut Hz. Junusi, dhe në këtë ditë shpëtoj nga pusi Hz. Jusufi, u takua me të birin dhe u heq perdja e syve të Hz. Jakubit, në këtë ditë u shërua nga sëmundja Hz. Ejupi, e shpëtoj popullin e vet duke e kaluar Detin e Kuq në këtë ditë Hz. Musa, në këtë ditë u ngritë në qiell Hz. Isa, në Qerbela në këtë ditë u martirizua Imam Huseini duke shpëtua nga poshtërimi i përkuljes ndaj qafirëve, dhe me këto e shpëtoj Dinin Muhamedi i cili vazhdon të jeton brenda komunitetit të dervishëve.

Akshamin e daljes nga Maatemi e shënojmë si Natë e Madhe me të cilën paralajmërohen Ditët e Ashures. Gjatë këtyre ditëve ja urojmë njëri tjetrit shëndet dhe sukses në jetë, hapje në udhëzim shpirtëror, suksesin dhe bereqetin dhe e shprehim shpresën në shpëtim i cili do të vjen për besimtarët dhe besimtare në fundin e ditëve.

Në Ditët e Ashures nëpër Teqet tona shërbehet pudingu i ashures, simbol i unitetit të divergjencave tona i cili rreth esencës së ushqimit tonë, që është gruri, tubon shumë e shumë fryte tjera, duke na mësuar se si besimi në njëshmërinë e Zotit i tubon krijesat në një univers të paqes dhe harmonisë. Në gjirin e miqve, dashamirëve, të afërmve e shpërndajmë ashuren, shenjin e përkrahjes për njëri tjetrin në punët e mira. Ashuren e qëndresës në rrugën e mbarë. Ashuren e Ehli Bejtit.

 Dita e Mevludit është në shenjë të datëlindjes, të Profetit të Universit. Në këtë ditë e përkujtojmë jetën e Hz. Muhamedit a.s. me lexim të jetë përshkrimit të tij si inspirim për jetët tona dhe njerëzimin.

 Sulltan Nevruzi

Dita e lindjes të Udhëzuesit Shpirtërorë të Tarikateve, Imam Aliut  konsiderohet Dita e Ripërtëritje së jetës shpirtërore, kjo ditë koincidon me ekuinoksin veror dhe për dervishët e Kosovës është simboli i fitores së dritës ndaj errësirës, irfanit ndaj injorancës dhe dashurisë ndaj urrejtjes dhe indiferencës. Për këtë ditë përgatiten të gjithë shtëpitë dhe Teqet tona që në veshjen e re ta presin Ditën e Re. Devocioni është i shtuar dhe dyert ë shtëpive dhe teqeve tona janë solemnisht të hapura.

Nata e Madhe e Miraxhit

Në Natë të Madhe të Miraxhit, dervishët e përkujton udhëtimi mistik të Pejgamberit Muhamed (a.s) në lartësi hyjnore. Kjo natë është inspirim për të gjithë Musliman dhe Muslimane që praktikojnë Rrugën e Ngritjes në ndërgjegje. Nata e Miraxhit mëson besimtarët dhe besimtaret të frymëve të ndryshme, rrugën të cilën duhet ta ndjekin, ku takimi dhe shoqërimi në devocion i Pejgamberëve të gjitha kohërave është shembulli final i mirëbesimit dhe bashkëjetesës.

Nata e Beratit,

40 ditë para Natës së Kadrit është Nata e Beratit Nata e Mëshirës dhe Faljes, uverturë hyjnore për harmoninë e Ramazanit, përgatitja dhe pastrimi i besimtarëve dhe besimtareve për muajin e sakrificës dhe afrimit. Netët e mëdha shënohen me përgatitjen e hallvës, ëmbëlsirës tradicionale të dervishëve.

Agjërimi i Ramazanit

Ditët e agjërimit janë caktuar që Fjala e Zotit të meditohet, Ditët e agjërimit i përkrahë i gjithë komunitet, si ata që bukën e gatuajnë, samunin e paguajnë, sofrën e shtrojnë, kafshatën e ndajnë, kabull na urojnë, festën përurojnë, dhe mundësojnë një muaj të devotshmërisë dhe mirëkuptimit, qetësinë e adhurimit, të shpirtit pastrimin. Këto ditë Bekimi i Zotit, Drita e Tij, Mëshira dhe Falja, Butësia dhe Inspirimi i Tij janë mbi komunitetin tonë.  Devocioni dhe përpjekja fetare në këtë muaj e përforcojnë identitetin fetar të besimtarëve dhe besimtareve të sinqertë dhe në këto ditët dhurohet inspirimi dhe zbulimin. Besimtarëve në këtë muaj i urohet agjërimi i lehtë, dua të e pranuara dhe ilhami i dhuruar.

Nata e Kadrit

Nata e Kadrit është nata e shquar e muajit të agjërimit, nata kurë adhurimi vlerësohet sa një jetë. Nata e Kadrit është dhurata nga Dritë mbi Drita, në këtë natë premtohet vlerësimi i devocionit që tejkalon devocionin e një jete, sepse me lejen e Zotit në këtë natë zbresin kuptime të thella të shpalljes dhe reflektimi i tyre ngritët deri te Zoti i Universit.

Fitr Bajrami

E kur agjërimi përfundon kthehemi në jetë përditshme nëpërmjet festes së Fitr Bajramit. Të forcuar shpirtërisht, të gatshëm për të ushtruar fisnikëri në shoqëri, besnikërinë ndaj të Vërtetës, e tregojmë gjenerozitetin e ripërtërirë me dhurata të fitrit me të cilat i gëzojmë familjaret, farefisin dhe komunitetin tonë. Përurimi është Gëzuar Bajramin, dhe na gëzohem, urojmë edhe Sukses e Lumturi, Bereqet dhe Paqe në Tokë, që të arrihet Selamet në Qiell dhe këto i dëshirojmë të gjithëve.

 Kurban Bajrami

Kuptimi i kësaj festë për dervishët është sakrifica sublime të cilën secili mumin dhe mumine duhet ta bëj në rrugën e ndërgjegjësimit e që është flijimi i shpirtit shtazarak (Ruh Hajvani) të vetës  për të mirën e komunitetit, e për të mbretëruar Ruh Insani. Rrugëtimi në këtë përpjekje është Haxhi shpirtëror. E sa i përket të dukshmes (zahires), kurbanin e therim dhe shpërndajmë si gjithmonë në tri pjesë, në tre domene të jetës, atij familjar, farefisnor dhe atij shoqëror. Haxhive iu urojmë respekt për misionin e përmbushur, dhe për veti të njëjtën e shpresojmë.

Festa tjera

Domethënien e festave dhe ditëve të shquara për dervishët shpesh ka, si që shihet më lartë, edhe një dimension tjetër, ato ezoterik, në këtë frymë duhet të kuptohen shpjegime si me lart. Për dervishët edhe secila Xhuma është Festë, sepse në at ditë me rituale të veçanta dervishët e festojnë Zotin. Me Ziqër, Devran dhe Ilahi, me Dua dhe Salavate  me Ashk e Hal  me Muhabet dhe Sohbet dervishët e përmbushin javën e devotshmërisë.

BTK i njeh dhe I kultivon edhe Festa Lokale dhe Ditët e Shquara që tradicionalisht organizohen pran Tyrbeve në ditët e veçanta.

JANAR-SHKURT

MARS-PRILL

MAJ-QERSHOR

KORRIK-GUSHT

SHTATOR-TETOR

NËNTOR-DHJETOR