NATA E KADRIT

NË KËRKIM
TË NATËS SË KADRIT
JU DËSHIROJMË
SUKSESE NË ADHURIM!

“Dije se kur një person e gjen Natën e Kadrit (Lejlet el-Kadr), kjo është me e mirë se bekimi i njëmij muajëve.
Këtë mrekulli nuk e ka bë Zoti të barabartë me një mijë muaj, ai e bëri atë më të mirë se kaq, më të shkëlqyeshme se kaq dhe pa ndonjë kufizim…
Kur shërbëtori e fiton këtë bekim, ajo është si që ai jeton në adhurim të sinqertë të Zotit të Tij për më shumë se një mijë muaj. Ajo është si që ai tejkalon jetën natyrore në adhurim dhe vazhdon adhurimin në një jetë të misterit të pa njohur të Madhështisë së Tij “.

(Teksti është adaptu nga Ibn Arabiu, Mbi Misteret e Agjërimit,
Futuhat Mekije)